รายงานของ ธนาคารโลก (World Bank) เสนอให้รัฐบาลไทยต้องเตรียมรับมือภาระทางการคลังที่เกิดจากการใช้จ่ายที่จำเป็น และการบริหารหนี้สาธารณะให้ยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยการจัดเก็บรายได้ภาครัฐที่เพิ่มขึ้น โดยเสนอให้มีการปฏิรูปภาษีแบบก้าวหน้า ทั้งการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ปัจจุบันเก็บอยู่ที่ 7% ขยายฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยกเลิกการยกเว้น

และปรับปรุงมาตรการลดหย่อนต่างๆ รวมถึงขยายการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มรายได้ 3.5% ของ GDP

เหตุผลที่คนไทย “แก่ก่อนรวย” ความท้าทายสังคมผู้สูงอายุ

 ธนาคารโลก เสนอ ไทยขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม-ขยายฐานภาษีบุคคลธรรมดา

ธนาคารโลกจัดอันดับไทยมีระบบโลจิสติกส์ประสิทธิภาพสูงอันดับ 3 ของอาเซียน

รวมทั้งยังเสนอให้ไทยควรที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยรวมไปถึง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้านบำนาญสวัสดิการผู้สูงอายุและการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นข้อจำกัดของการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งต้องให้ความสำคัญ กับการช่วยเหลือทางสังคมการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รายงานฉบับนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนา นโยบายการเงินการคลังของประเทศ หลังจากที่ไทยต้องเผชิญกับ การระบาดของโควิด 19 และได้มีแนวทางในการฟื้นเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายงานฉบับนี้เห็นถึงข้อจำกัดในการหารายได้ของไทย ขณะที่ด้านการใช้จ่ายของภาครัฐ อยากเห็นการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ตรงกลุ่มมากขึ้น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่อง รวมทั้ง การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับโรคระบาดในอนาคต รมว.คลัง ระบุด้วยว่า ข้อเสนอที่รายงานที่ระบุมา อาจจะทำได้ในระยะ 3 ปีถึง 5 ปี ซึ่งต้องดูเรื่องของความเหมาะสม ว่าจะทำปฏิบัติทำได้มากน้อยเพียงใดคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

By admin