Tag: sword of shadows สูตรหวยยี่กี lottovip ตัวเดียว

ธนาคารโลก เสนอ ไทยขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม-ขยายฐานภาษีบุคคลธรรมดา

รายงานของ ธนาคารโลก (World Bank) เสนอให้รัฐบาลไทยต้องเตรียมรับมือภาระทางการคลังที่เกิดจากการใช้จ่ายที่จำเป็น และการบริหารหนี้สาธารณะให้ยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยการจัดเก็บรายได้ภาครัฐที่เพิ่มขึ้น โดยเสนอให้มีการปฏิรูปภาษีแบบก้าวหน้า ทั้งการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ปัจจุบันเก็บอยู่ที่ 7% ขยายฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยกเลิกการยกเว้น และปรับปรุงมาตรการลดหย่อนต่างๆ รวมถึงขยายการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มรายได้ 3.5% ของ GDP เหตุผลที่คนไทย “แก่ก่อนรวย” ความท้าทายสังคมผู้สูงอายุ ธนาคารโลกจัดอันดับไทยมีระบบโลจิสติกส์ประสิทธิภาพสูงอันดับ 3 ของอาเซียน รวมทั้งยังเสนอให้ไทยควรที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยรวมไปถึง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้านบำนาญสวัสดิการผู้สูงอายุและการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นข้อจำกัดของการเติบโตทางเศรษฐกิจ…